ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

خط و نوشتن

ثبت ژتون بر روی لوح گلی
 
 

ثبت ژتون بر روی لوح گلی - شوش 3200 پ م

ابتدا مهر بر روی تبلت گلی خیس زده می شد و آنرا طرح دار می کرد . سپس ژتونهایی که مشخص کننده نوعی کالا بودند بر روی تبلت فشار داده می شدند تا مقدار کالا را نشان دهند. پس از خشک شدن لوح گلی این رسید قابل تغییر نبود. این نوع ثبت اعداد بر روی لوحهای گلی پیش از اختراع خط استفاده می شد.

 
Photo