ايران در پيش از تاريخ

پزشکی دنیای باستان

 

 

 

لوح های پزشکی بین النهرین باستان

پزشکی دنیای باستان
 
 

متن پزشکی بابلی در مورد جن گیری از شخص جن زده
متن به زبان سومری و اکدی نوشته شده است.
حدود 1300 تا 900 پ م
احتمالا از آشور

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد