ايران در پيش از تاريخ

پزشکی دنیای باستان

 

 

 

لوح های پزشکی بین النهرین باستان

پزشکی دنیای باستان
 
 

متن پزشکی بابلی در مورد بیماری های روانی
حدود 600 تا 500 پ م
بورسیپا

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد