اطلس تاریخ ایران  
 

لوازم روزمره مردم دنیای باستان


لوازم روزمره مردم:
یافته های باستان شناسی بیشتر شامل بقایای معماری، صنایع دستی، فلز، سفال، سکه و اجناسی با ماندگاری طولانی هستند. به ندرت مواد آلی از حفاریهای باستان شناسی به دست می آید زیرا این اجناس در خاک تجزیه میشوند. وقتی مواد آلی در محیطهای خاص مانند دمای زیر صفر و محیط نمکی  قرار می گیرند دیرتر تجزیه می شوند. در این صورت باستان شناسان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند. یکی از محلهای نادری که در آن چنین اتفاقی افتاده است، معدن نمک چهرآباد زنجان است که در آن سه مرد از دوره هخامنشی و دو مرد از دوره اشکانی در اثر ریزش معدن مدفون شده بودند. پس از کشف آنها در دهه های اخیر، می دانیم که مردم در دوران باستان چه اجناسی را با خود حمل می کردند.
اولین مرد نمکی معدن نمک چهر آباد زنجان در سال 1372 کشف شد. او که مطابق آزمایشهای انجام شده حدود 1700 سال در میان نمک دفن شده بود، به همراه خود چند قبضه چاقو، شلوارک، شی نقره ای، قلاب سنگ، قطعات طناب چرمی، سنگ ساب، یک گردو، سفال و تعدادی پارچه منقوش داشت.
Pthn1  تا pthn8 تصاویر مرد نمکی شماره 1 دوره اشکانی موزه ملی ایران

 

 

 

 

 

 
 

 

منابع:
500 things to know about THE ANCIENT WORLD - The British Museum Press