ایلامیان  
 

مهرهای ایلامی

مهرهای ایلامی باقیمانده از هزاره سوم پیش از میلاد، زندگی مردم سرزمین ایلام را گزارش می کنند. بر این مهرها چشم انداز دشت شوش با نهرهای گوناگون، جانوران اهلی، مرغزارها، روستاییان در حال كشاورزی‌، چوپانان و دامها، زنان در حال چیدن میوه با دامنهای بلند تصویر شده اند. همچنین تصاویر حرفه شکارچی، کشاورزی گروهی، كوزه گری، حجاری، بافندگی، نانوایی، ماهیگیری، باغبانی، گازری، فلز كاری، نجاری، بازرگانی، نویسندگی و كاهنی نیز در این مهرها دیده می شود. در مهرهای هزاره چهارم پیش از میلاد با نقش کشاورزی، تنها کج بیل و داس را می توان مشاهده کرد ما در مهرهای هزاره سوم پیش ا زمیلاد، خیش نیز به تصویر کشیده شده است. بر این مهرها، پشم ریسی و پرورش نخل توسط زنان انجام می شود.