ایلامیان  
 

پادشاهان سلسله ایلام میانه

در 1330 پیش از میلاد، کاسی های حاکم بر بابل، در جنگی بر ایلامیان پیروز شدند و وارد شوش شدند. پهیر-ایشن یک ایلامی بود که آزادی را به شوش بازگرداند و سلسله جدید شاهنشاهی در ایلام را بنا گذاشت. او و جانشینانش علاوه بر خوزستان، در حوالی بوشهر نیز شهرها و معابدی بنا کردند. اونتش-نپیریشه نام یکی از شاهان ایلامی است که در 1275 پیش از میلاد به سلطنت رسید و باعث ترقی این سرزمین شد. به دستور او زیگورات چغازنبیل و شهر دور زیگورات ساخته شدند. برای ساخت چنین بناهای عظیمی هزاران نفر سالها کار کرده اند و این شاهدی است از قدرت و آرامش در سرزمین ایلام. اونتش-نپیریشه نه تنها ایلام را از زیر فشار بابلیان بیرون آورد، بلکه به بابل نیز حمله کرد و از معابد بابلی غنایم فراوانی به دست آورد.
در اواخر قرن سیزدهم پیش از میلاد ایلامیان و آشوری ها به خاطر تسلط بر بابل وارد جنگ شدند. منطقه جنگی سرزمین بابل بود که گاه ایلام و گاه آشور بر آن تسلط می یافت اما سرانجام آشوری ها موفق شدند ایلامیان را شکست دهند و تا داخل سرزمین ایلام و کرانه های خلیج فارس پیش آمدند.

 

سلسله كیدینو

كیدینو

اینشوشیناك-سونكیر-نپپیپیر

تن-روهوراتر دوم

شللا

تمپتی-آهار

سلسله ایگی هالكی

ایگی هالكی

پاهیر-ایشاشان

اتتر-كیتتاه

اونپاهاش-ناپیریشا

كیدین-هوتران اول

هومبان اومنا-قرن 14 پیش از میلاد

اونتاش ناپیریشا

كیدین-هوتران دوم

ناپیریشا -اونتاش

كیدین-هوتران سوم

سلسله شوتروكی

خلوتوش-اینشوشیناك-1205 تا 1185 پ م

شوتروك-ناهونته1185 تا 1155 پ م

كوتیر-ناهونته سوم-1155 تا 1150 پ م

شیلخاك-اینشوشیناك-1150 تا 1120 پ م

خوتلوتوش-اینشوشیناك-1120 تا 1110 پ م

شیلهانا-لاگامار-1110تا ..... پ م

The archaeology of Elam - D. T. Potts - Cambridge university press