ایلامیان  
 

کنجینه ارجان

در پاییز 1361 در حین ساخت سدی بر روی رود مارون در ارجان بهبهان آرامگاهی مربوط به ایلامیان كشف شد. این آرامگاه حاوی تابوتی بزرگ از جنس برنز به شكل وان بود كه در پوش آن در زمان كشف در زیر آن قرار داشت. آلات و ادوات تدفین هم در درون و هم در بیرون تابوت قرار داشتند.
این اجسام عبارت بودند از یك حلقه طلایی، نود و هشت دگمه زرین، یك خنجر، یك میله نقره ای، تنگ برنزی، ساغر برنزی، ده ظرف استوانه ای شكل و یك سینی برنزی با تصاویر تاریخی که به 750 سال پیش از میلاد تعلق داشتند.

کنجینه ارجان

 
طرحهای روی سینی برنزی
 
پایه شمعدان
 

سینی برنزی
 
شمعدان
آثار تاریخی ایران - سیف الله كامبخش فرد
تصویر: حمید صدقی نژاد

حلقه طلای گنجینه ارجان