بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده چهارقاپی

 

آتشكده چهار قاپی قصر شیرین

 

 

 

 
دیوارهای تخریب شده آتشكده چهار قاپی قصر شیرین
اطلس تاریخ ایران