بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده چهارقاپی

 

آتشكده چهار قاپی قصر شیرین

 

 

 

 
سوراخی در وسط محوطه آتشكده قرار دارد كه احتمالا محل آتش بوده است
اطلس تاریخ ایران