بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده چهارقاپی

 

آتشكده چهار قاپی قصر شیرین

 

 

 

 
دیوارهای آتشكده چهار قاپی قصر شیرین -تشكیل شده از سنگ و ساروج
اطلس تاریخ ایران