بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده چهارقاپی

 

آتشكده چهارقاپی

 

 

 

 
دیوارهای آتشكده چهار قاپی قصر شیرین
اطلس تاریخ ایران