بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده چهارقاپی

 

آتشكده چهار قاپی قصر شیرین

 

 

 

 
محوطه آتشكده چهار قاپی قصر شیرین
اطلس تاریخ ایران