< آتشكده فرنبغ  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده فرنبغ یا كاریان یا آذر خورداد

 

فرنبغ به معنی آتش فره ایزدی است. این آتشكده احتمالا همان آتشكده فیروز آباد است كه در كنار كاخ اردشیر بابكان قرار دارد. آتش فرنبغ یكی از سه آتش مقدس زرتشتی است كه مخصوص نیایش شاهان بوده. دیگر آتشهای مقدس اصلی آتش آذرگشنسب وآتش برزین مهر هستند كه اولی برای زیارت سرداران نظامی و دومی برای زیارت كشاورزان استفاده میشدند

آتشكده فرنبغ

 

اطلس تاریخ ایران