بناهای مذهبی ایران باستان

نیایشگاه خوربس قشم

 

???????? ????? ???

آثار به جا مانده از نیایشگاه خوربس قشم -صدف و گوشماهییای فراوانی در دیوارهای غار دیده میشود

 

اطلس تاریخ ایران