بناهاي مذهبي ايران باستان

نيايشگاه خوربس قشم

 

نیایشگاه خوربس قشم 1

آثار به جا مانده از نيايشگاه خوربس قشم

 

اطلس تاريخ ايران