بناهاي مذهبي ايران باستان

نيايشگاه خوربس قشم

 

نیایشگاه خوربس قشم

آثار به جا مانده از نیایشگاه خوربس قشم

 

اطلس تاريخ ايران