بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده برزین مهر -سبزوار

 

با بررسی های سال 1384 بر روی آتشكده ای در سبزوار احتمال این مسئله كه آتشكده برزین مهر در این محل قرار داشته است بسیار قوت گرفت. آتشكده برزین مهر كه در زمان ساسانیان یكی از آتشكده های مهم بوده ، به طبقه كشاورزان تعلق و در شمال غربی نیشابور قرار داشته است. آتشكده سبزوار بر روی قله كوهی قرار دارد و دور تادور آنرا بناهای دیگری احاطه كرده بود و به این ترتیب دسترسی به آن بسیار سخت بوده . دیگر آتشكده های مهم ساسانیان آتشكده آذر گشنسب وفرنبغ هستند .البته چهار نقطه دیگر در این قسمت از ایران قرار دارد كه میتوانند محل آتشكده برزین مهر باشند . دربند 8 از فصل 17 بندهش آمده است آذز برزین مهر تا زمان گشتاسپ در گردش بود تا اینكه اشو زرتشت اسپنتمان دین آورد و گشتاسپ شاه دینش را پذیرفت .آنگاه گشتاسپ آتش را در كوه ریومتد در برزین مهر قرار داد

 

 

 

آتشكده برزین مهر

آتشكده برزین مهر

اطلس تاریخ ایران