بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده فراشبند

 

آتشكده فراشبند

آثار به جا مانده از آتشكده

 

 

 

اطلس تاريخ ايران