< آتشكده شيان كرمانشاه  
 
بناهای مذهبی ایران باستان

آتشكده شیان كرمانشاه

 

بر اساس تحقیقات باستان شناسی در محل شیان كرمانشاه كه به خاطر احداث سدی در منطقه انجام شد آثاری از هزاره دوم پ م تا دوران اسلامی كشف شد. در این محل آتشكده عظیمی مربوط به دوران اشكانی ساسانی نیز كشف شد كه اولین آتشكده مكشوفه در ناحیه كرمانشاه است. اضلاع آتشكده 19.5متر در 14.5 متر است و از این لحاظ یكی از بزرگترین آتشكده های ساسانی به شمار میرود. درون آتشكده گچبریهای نفیسی از دوران ساسانی دیده میشود. كف آتشكده گچی است و دارای پنج آتشدان است كه طرحهای گل لوتوس دارند. در كنار آتشكده كانال آب 60 متری مربوط به دوره اشكانی قرار دارد. این آتشكده در دوران اسلامی به مسجد و گورستان اسلامی تبدیل شد و به مرور از صحنه روزگار حذف شد
این آتشكده گچبریهای منحصر به فردی دارد

 

آتشكده شیان كرمانشاه

مرجع تصویر

 

 

 


اطلس تاریخ ایران