بناهاي مذهبي ايران باستان

آتشكده دره شهر

 

آتشكده دره شهر

 

 

 

 

اطلس تاريخ ايران