سلوكيان
 
معبد لائوديسه

اين معبد مربوط به دوران سلوكي است. بقاياي آن در محله دوخواهران در شمال نهاوند ديده ميشودكه اكثرا در زير خاك مدفون است. در اين منطقه كتيبه بزرگي بر روي سنگ مرمر به دست آمده است و به خط يوناني است و به دوره آنتيوخوس سوم تعلق دارد. چندين مجسمه كوچك برنزي نيز در اين محل كشف شده است

حميد صدقي نژاد