سلوكيان

 

 

افسانه خدايان يوناني
 

 

آنان عقيده داشتند كه در آغاز همه جا خلا و تاريكي بود و خداي زمين يا الهه گايا بيرون آمد پس از او خداي آسمان اورانوس و خداي درياها پونت بوجود آمدند.از ازدواج گايا و اورانوس 12 دختر و پسر بوجود آمدند كه در راس آنها كرونوس بود كه عليه پدرش اورانوي قيام كرد و فرزندش به نام زيوس همين عمل را با خود او كرد .به اين ترتيب زيوس فرمانرواي خدايان شد و در كوه المپ سكني گزيد . او با هرا ازدواج كرد سلاح دفاعي او فرزندانش بودند كه هر كدام از مادري جدا گانه بودند و همين حسادت هرا بر عليه آنها بر مي انگيخت. فرزندان او عبارت بودند از
آپالو كه پيشگويي ميكرد
آرتميس الهه شكار و عفت و پاكدامني كه خداي ماه بود
آفروديت الهه زيبايي كه از كف دريا زاده شد
دمتر الهه زراعت
دينيوزوس خداي شراب
هاوس برادر زيوس خداي زير زمين
هرمس خداي تجارت و شانس و راه زني
پوزيدون برادر زيوس و خداي دريا
سانتورها موجودات عجيب
هراكلس تنومند و زورمند كه كارهاي خاق العاده ميكرد

حميد صدقي نژاد
باستان شناسي و هنر دوره تاريخي- سرفراز و فيروزمندي