سلوكيان

 

 

نقوش دينور
 

دينور در مسير كرمانشاه به سنقر قرار دارد و به خاطر تاكستانها و اسبهايش شهرت داشته است. در اين محل ظرف بزرگ سنگي از دوره سلوكي كشف شده كه با تنديس نيم تنه خدايان يوناني تزيين شده است. اين ظرف در موزه ملي ايران نگه داري ميشود. بر روي اين سنگ تصاويري از ساتيه ها و سيلين ها نقش شده كه در افسانه خدايان يونان از ياران ديونيزوس خداي شراب بوده اند

حميد صدقي نژاد