ساسانیان
 

پل شادروان شوشتر

 

 

 

 

 


پل شادروان زمانی یكی از بناهای مشهور ایران بود ولی امروزه خرابه ای از آن باقی مانده است. روایات مربوط به این پل معمولا تكراری و نقل از منبع پیشین است. آنها ساخت پل را به زمان شاپور اول ساسانی میدانند كه والریان رومی را پس از اسارت وادار به ساخت این پل و سد شادروان نمود ولی استناد همه آنها به روایات محلی میباشد

-
****************

كلمان هوار در كتاب ایران و تمدن ایرانی : پل شوشتر از روی شادروانی میگذشت و بنا به روایات مهندسان رومی آنرا ساخته بودند

-

*****************
فردوسی نیز در ضمن سرودن شعری مربوط به این پل نام سازنده آنرا برانوش آورده و پس از ساختن آن به روم برگشته است شاهنامه فردوسی - تصحیح ژول مول - ج 5 - چاپ 5 - ص 1517و1578
******************

البته در قرن هشتم كه ابن بطوطه به شوشتر رفته این پل قابل استفاده نبوده چرا كه وی میگوید : عمق رودخانه زیاد است و محاذی دروازه دسبول ، مانند بغداد و حله جسری از كشتیهای كوچك درست كرده اند

-
****************
مولف تذكره شوشتر تجدید بنای آنرا به وسیله فتحعلی خان از حاكمان اواخر صفویه میداند
این پل بارها تعمیر شده است تا اینكه در سال 1303 ه ق سیلاب برای چندمین بار آنرا شكست و دیگر تعمیری در آن انجام نشد و دائما در حال ویرانی بیشتر است
****************

 

 

 

حمید صدقی نژاد