ساسانیان
 

آبشارهای شوشتر


تصویر افسانه فخاری نیا

 

آبشارهای شوشتر از آثار تاریخی و دیدنی شوشتر است و شاید بتوان گفت از پرجاذبه ترین آثار این منطقه است.سدی بر روی رود گرگر ساخته شده است . آب خروجی این سد را از تونلهای دست سازی عبور داده اند . این تاسیسات چرخ آسیابهای آبی را می چرخاند . اعراب وقتی شوشتر را فتح كردند ، تاسیسات شوشتر را از عجایب هفت گانه خواندند. عظمت ریزش آب هر بیننده ای را مجذوب خود میكند.

 

 


 

حمید صدقی نژاد