ساسانيان
 
قلعه بابك يا قلعه جمهور

قلعه بابك يا قلعه جمهور در 50 كيلومتري شمال اهر و سه كيلومتري جنوب غربي كليبر قرار دارد. اين قلعه بر فراز كوهستاني با ارتفاع 2300 تا 2700 متر از درياي آزاد قرار دارد و دره هاي اطراف قلعه از 400 تا 600 متر عمق دارند. جز يك راه ورودي به قلعه همه اطراف آن صعب العبور ميباشند. اين قلعه در قرن چهارم هجري محل فرماندهي بابك خرمدين بود و از همين جا او و يارانش توانستند به مدت بيست و چند سال عساكر عرب را كه به قصد سركوب او آمده بود مورد حمله و شبيخون قرار دهند. داستان زندگي بابك خرمدين براي مردم آذربايجان و همه مردم ايران بسيار مهيج و مورد علاقه است واسطوره مقابله سرداري ايراني با مهاجمان خارجي ميباشد

از روش چفت و بست سنگها و ملاط ساروج و اندود ديوارها از نوعي خاك و گچ ميتوان حدس زد زمان اوليه ساخت قلعه به اواخر اشكاني و اوايل ساساني مربوط است كه در دوره اسلامي نيز تعميراتي در آن صورت گرفته است.

تصاوير: حميد صدقي نژاد
اطلس تاريخ ايران