ساسانیان

معماری ساسانی

 

شاهان ساسانی


سنگ نگاره های ساسانی

ساسانیان بهترین تكنیك تاق زدن بر بناهای مربع شكل را دارا بودند.اساس معماری ساسانی گنبد،ایوان، تاق نما ،اتاق و تاقهای گهواره ای است كه مابین چند بنا احداث میكردند.هنرهای گچبری،موزاییك كاری و نقاشی دیواری داخل بناها را تزیین میكرده . ساسانیان بر همسایگان خود تاثیر فرهنگی بسیاری داشتند و همینطور از آنها نیز بسیاری خصوصیات را وام گرفته اند مانند موزاییك كاریهای بیشاپور. تزیینات سنگی نیز نقش بسزایی در هنر ساسانی دارد.

 

آتشكده های ساسانی ایران


هنر ساسانی

ابنیه فیروز آباد و شهر گور
شهر بیشاپور
تخت سلیمان
آتشكده های ایران
آثار مسجد سلیمان
تیسفون
آثار قصر شیرین
چهار طاقی ساسانی
گنبد جبلیه كرمان
شهر دارابگرد
قلعه ایرج ورامین
قلعه بابك كلیبر
تاق بستان
تاق گرا
قلعه كهنه مشگین شهر
پل گاومیشان
قلعه گل خندان
قلعه و نیایشگاه کنگلو
قلعه سرورخان
قلعه قم چای

بگرام افغانستان

آی خانوم افغانستان

نقشه شهر گور به صورت دایره میباشد. این نوع معماری شهر سازی را ساسانیان از اشكانیان به ارث برده اند . با امكانات زمان خود چگونه چنین دایره عظیمی را پیاده كرده اند؟
ساسانیان
 
اطلس تاریخ ایران