تپه قبرستان دشت قزوین-هزاره پنجم پیش از میلاد


تپه پیش از تاریخ قبرستان در استان قزوین در 300 متری تپه سگز آباد قرار دارد و آثار تاریخی آن در زیر بقایای سیلاب مدفون شده است. سفالهای این تپه ظریف و منقوش با اشکال هندسی، حیوانی و انسانی هستند. در این تپه چند اثر معماری شامل بقایای خانه، کوره ذوب فلز و آثاری از کوچه به دست آمده است.
این تپه در طول هزاره پنجم پیش از میلاد در چند دوره مورد سکونت قرار گرفته و در هزاره سوم پیش از میلاد از مراکز تولید مفرغ بود.

 

تصاویر:حمید صدقی نژاد نژاد

موزه باستان شناسی دانشگاه تهران

اطلس تاریخ ایران