<< قبلی

مفرغ لرستان

بخشی از یک ابزار احتمالا دوختنی- لرستان اواخر هزاره دوم پیش از میلاد - موزه ایران باستان

Luristan bronze- Part of a swing machine? - 2nd millenium BC- National museum of Tehran

 

بعدی>>