<< قبلی

مفرغ لرستان

ظروف سفالی منقوش نخودی- لرستان – قرن 8-9 پ م- موزه مقدم

Luristan pottery- 8th century BC- Moghaddam museum

 

بعدی>>