<< قبلی

مفرغ لرستان

ظروف سفالی منقوش نخودی- لرستان – قرن 8-9 پ م- موزه ملی ایران
Pottery- Luristan 8th ventury BC- National museum of Tehran

 

 

بعدی>>