<< قبلی

مفرغ لرستان

آلت موسیقی سفالی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Music instrument by pottery- Luristan 1st millenium BC- National museum of Tehran

 

بعدی>>