<< قبلی

مفرغ لرستان

ابزار دوخت مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Bronze sewing stuff- Luristan- 1st millenium BC- National museum of Tehran

 

بعدی>>