<< قبلی

مفرغ لرستان

پیکرک های مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Luristan bronze-National museum of Tehran- 1st millenium BC

بعدی>>