<< قبلی

مفرغ لرستان

دست بند های مفرغی لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Bronze bangle - Luristan- National museum of Tehran- 1st Millenium BC

 

بعدی>>