<< قبلی

مفرغ لرستان

ظرف سه پایه مفرغی- احتمالا لرستان – هزاره اول پ م – موزه مقدم

Luristan bronze - Moghaddam museum

بعدی>>