<< قبلی

مفرغ لرستان

سر تبرهای مفرغی قالبی- لرستان- اواخر هزاره دوم پ م – موزه مقدم

Luristan bronze- Moghadam museum of Tehran - 2nd millenium BC

بعدی>>