<< قبلی

مفرغ لرستان

خنجر مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Luristan bronze National museum of Tehran- Knives- 1st millenium BC

 

بعدی>>