<< قبلی

مفرغ لرستان

سرگرز مفرغی – لرستان - هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Luristan bronze- َNational museum of Tehran- 1stmillenium BC

 

بعدی>>