<< قبلی

مفرغ لرستان

 پیکرک های مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان

Luristan bronze - National museum of Tehran - 1st millenium BC

 

بعدی>>