<< قبلی

مفرغ لرستان

بخشی از لگام اسب مفرغی- لرستان هزاره اول پ م - موزه ایران باستان
Luristan bronze- Horse bridle- National museum of Tehran- 1st millenium BC

بعدی>>