ايران در پيش از تاريخ

سنگ نوشته مردوك آپال ايدين در سر پل ذهاب

 

 

 

 

اين اثر در شمال سر پل ذهاب قرار داشته است و به خط ميخي بابلي استوبه دوره كاسي ها تعلق دارد . اكنون اين اثر به تهران منتقل شده است. اين سنگ نسبتا كوچك سه قسمت دارد. در قسمت اول آن 17 نقش قرار دارد كه هر كدام متعلق به يك خدا است و به صورت تخيلي مجسم شده اند. در قسمت بعدي نوشته اي است كه حدود زمينهاي زراعي را نشان ميدهد و در 64 سطر به خط بابلي است. بخش سوم هم خالي از هر نوشته اي است نشانه خدايان عبارت است از

ستاره چهار پر داخل دايره نشانه خداي خورشيد
هلال ماه نشانه خداي ماه به نام سين
ستاره هشت پر درون داير نشانه خداي ايشتار
ساغري مانندكفش دهان باريك نشانه خداي آتش به نام نسكو
سر قوچ بر سكويي كه داخل تاق ذوزنقه اي است نشانه خداي آبها
پرنده اي شبيه كلاغ نشسته بر چوبدست نشان خداي عالم پايين يا ببسوگال
حيوان نشسته مانند سگ نشانه خداي عالم بالا گوله
نقش نيزه اي ايستاده نشانه خداي بابل به نام مردوك
دو شاخ بر پشت گوسفند نشانه خداي آذرخش يا اداد
دو سكوي مربعي
سر بز كوهي بر سكو
نيم تنه دو شير كه پشت به هم نشسته اند
غزالي كه نيم تنه ماهي داردنشانه خداي آبهاي زير زميني اپ سو
حيوان نشسته با دو شاخ بلند نشان خداي دانش يا نبو
حيواني با سر شير و تن مرغ نشان خداي عالم پايين يا نرگال
ماري كه سرش را بلند كرده نشانه خداي عالم پايين يا سييرو

اي اثر درسال 1345 خ در شمال سرپل ذهاب يافـت شد .

 

 

 

 

 
اطلس تاريخ ايران