صفحه اصلي

كاسي ها

مانايي ها

لولوبيان

گوتيان

ميتاني ها

مسكن كاسيان محوطه زاگرس بود و مركز آنان را بايد در لرستان جستجو كرد.حكومت آنان از شمال و شرق گسترش يافت و تا حوالي همدان نيز آمدند.متون بابلي نشان ميدهد كه در باور آنان خدايان آسياني،بابلي و هندو اروپايي وجود داشته است.اسب براي آنها نشانه اي الهي بود و خداي بومي آنها كاشي نام داشت.قديمترين منابعي كه به آنها اشاره كرده است مربوط به 2400پ م و متعلق به پوزور اينشوشيناك است. آشوريان نيز آنها را به نام كاسي ميشناختند.استرابون ذكر آنها را درمناطق دربند شمال تهران آورده است.نام همدان نيز پيش از مادها اكسايا بود.كاسي ها توانستند بر بابليان تسلط يابند و بيش از 5 قرن بر آنها حكومت كنند.انقراض كاسيها نيز توسط ايلاميها بوده است. كاسيها احتمالا از راه قفقاز در هزاره سوم پ م وارد ايران شدند.

منبع : ايران از آغاز تا اسلام - گيرشمن
باستان شناسي و هنر دوره تاريخي -علي اكبر سرفراز و بهمن فيروز مندي

زبان آنها را از سلسله زبانهاي مردم قفقاز دانسته اند . از اسناد تاريخي چنين بر مي آيد كه نام خدايان آنها بابلي و قفقازي بوده است. آنها با قبايل هيتي و ميتاني در ارتباط بوده اند. پس از آنكه بابل را فتح كردند سنت پرستش اسب را با خود به بابل بردند. آنها در سال 1896 پيش از ميلاد به بابل حمله كردند ولي از بابليان شكست خوردند . سرانجام پس از حمله هاي بسيار در 1749 بابل را فتح كردند و پادشاه كاسيان به نام گاندش حكمران بابل شد. از او كتيبه اي در دست است كه خود را وارث پادشاهي بابل خوانده است. آنها 557 سال در بابل ماندند تا كوتير ناحونته از ايلام به بابل آمد و سلطنت كاسي ها بر بابل را به پايان رساند.

 

یک شمشیر مفرغی از کاسیها- موزه آذربایجان

ترجمه:از سیماش شیپاک ، شاه عالم

اطلس تاريخ ايران