ايران در پيش از تاريخ

نقش برجسته هورين شيخان

 

 

 

اين نقش برجسته الهام گرفته از سنگ نوشته نرم سين است .يك نفر با كمان در مقابل تعدادي اسير جنگي ايستاده است و اسرا به او التماس ميكنند. اين فرد تارلوني نام دارد . سنگ نگاره به دوره گوتيان تعلق دارد

 

 

 

 
اطلس تاريخ ايران