ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر از سایت http://prophetess.lstc.edu

استل سنگ نگاره نارام سین در مورد پیروزی او بر گوتیان- اولین اثری که به گوتیان اشاره دارد