ايران در پيش از تاريخ
قلعه بويني يوغون -سه هزار سال پيش

 

 

 

 

دژ بويني يوغون بر روي صخره هاي استوار كوهي به همين نام قرار دارد. اين كوه از عظمت و صلابت خاصي برخوردار است و صخره هاي جنوبي و غربي آن از حصانت خاصي برخوردار است و كاملا نفوذ ناپذير مينمايد. قلعه در كنار دهكده كور عباسلو واقع شده ، اين دهكده 11 كيلومتر با شهر نير فاصله دارد و در سمت جنوب شرقي آن واقع شده است . دهكده ديگري موسوم به دوشانلو به فاصله كمي از اين دژ در مشرق آن قرار گرفته است. گرچه تخريبهاي متعدد روزگار اعم از انساني آب و هوايي و زلزله عمدتا بر ديوارهاي اين دژ رحمي ننموده است با وجود اين آثار برج و باروهاي بيروني و دروني دژ تا ارتفاع قابل ملاحظه اي پا بر جا مانده و در مواردي نيز پوشانده شده و يا از بين رفته است. ديوارهاي دژ از سنگ ساخته شده اند به ويژه جدار بيروني آنها از سنگهاي درشت ساخته شده و جداره داخلي سنگچين از سنگهاي مختلف است . قطر ديوارهاي دفاعي قلعه از حدود دو متر تا در مواردي بيش از پنج متر است. در قسمت شمالي روي قلعه ارتفاع جداره هاي فضاهاي داخلي تا حدودي قابل تشخيص است. از جمله ميتوان وجود يك فضا به طول 280سانتيمتر را نام برد كه سطح صخره اي سطح آن صاف نگرديده است و شايد به عنوان انبار آذوغه كاربرد داشته است. عمده مصالح به كار رفته در اين دژ در درجه اول سنگ و ساروج است ، ملات و ساروج عامل چسباننده سنگها به خوبي در طول زمان قابليت خود را براي چنين تاسيساتي نشان داده است .به دليل كوهستاني بودن آب و هواي منطقه وجود فصل بارش به ويژه برف در ماههاي سرد بناهاي داخلي تا ارتفاع معيني با سنگ و ساروج و روي آنها با آجر و خشت برپا شده است.
اين قلعه به 3000 سال پيش يعني اواخر دوره مانايي و اوايل دوره هخامنشي تعلق دارد. قرار است اين محل را سازمان ميراث فرهنگي به سايت موزه تبديل كند

 

 

 

 

اطلس تاريخ ايران
تصاوير - حميد صوقي نژاد