ايران در پيش از تاريخ

نقش برجسته آنو با ني ني

صخره كل-گارا

لولوبيان

 

یکی از نقوش برجسته آغاز دوره نوسنگی به آنوبانی نی تعقل دارد و در سر پل ذهاب است.
پادشاه لولوبیان لباسی كوتاه و مطبق با كفشهای صندل دارد و از نیمرخ حجاری شده است. در دست راست سلاح و در دست چپ كمانی دارد و در زیر پایش دشمنی شكست خورده خوابیده است. الهه ای دیهیم شاهی را به پادشاه می دهد و با طنابی هشت اسیر را نگه داشته است كه همگی لخت هستند. در بالای سر الهه، دایره ای است كه درون آن ستاره ای چهار پر قرار دارد.
در زیر این تصویر، كتیبه ای به زبان اكدی نوشته شده است كه می گوید: "آنوبانی نی پادشاه لولوبوم تصویر خود و تصویر نینی را بر كوه بادیر نقش نمود. آنكس كه این لوح را محو نماید به نفرین و لعنت آنو، آنونوم، بل، بلیت، رامان، ایشتار، سین و شمش گرفتار باد و نسل او بر باد رواد."
این سنگ نگاره بر روی صخره ای به نام كل-گارا كنده شده است . بر روی این صخره چند سنگ نگاره دیگر قرار دارد.

 

 

 

 

 
اطلس تاريخ ايران