ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تبر دستی- پل باریک ایلام- پارینه سنگی قدیم – موزه ایران باستان

Acheulian stone tool from Ilam - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad