ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

تبر دستی سرچم ایلام- پارینه سنگی قدیم آشولی موزه ایران باستان

Acheulian stone tool from Ilam - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad