ايران در پيش از تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

خراشنده متقارب- غار دو اشکفت کرمانشاه- موزه ملی ایران

Levallois technique stone tool from Kermanshah - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاريخ ايران
Photo: Hamid Sedghinezhad